Nepali - Syubaअँगारमेःल्‍दोकn
अँगालोपाःङ्‌‍ज्‍याn
अँगालो हाल्नु (दुई व्यक्ति बीच)पाःङ्‍ज्‍या ताप्‍चेv
अँध्यारोनाक्‍जुकadj;नाक्‍जुक्‍जुकadj;मुःनाकadj
अकमकिनुआक्‍माकाइतीजेv
अगमवाणीआगामवानीn
अगाउनुडाङ्‍जे / दाङ्‌जेv
अगाडीतोःङadv;तोःङ्‍लाadj
अगालाछ्‍याक्‍पा
अगुल्टोमेःङ्‍गालn
अगुल्टो (आगोको बिउ)मेःक्‍सेनn
अगुवातोःङ स्‍युःन्‍दीn
अगुवाइतोःङ्‍क्‍याप्‍केनn
अगेनाकोःगाn
अग्लोथोम्‍बोadj;रीःङ्‌बुadj
अघाउनुदाङ्‍जेv
अघाउन्जेलदाङा‍दाङ / डाङाडाङadv
अघि नैताःइराadv
अङ्गुरङार्मु ब्रुम्‍दोn
अङ्गेरीचायालोn
अङ्‍कुसेकोक्‍तेn
अचम्मयाःमाछाकinterj
अचानकटेःमेनn
अचानोस्‍यार्तेनn
अचार (पूजा वा काज किरियामा लाग्ने)छोn
अछेतामोनेn
अजम्मरीआजाम्‍बारीn
अझेउलोजेर्पाn
अझैताःरुङadv
अञ्जुलीपाराn
अटेरीदेङेःन्‍नadj
अट्नुस्‍योङ्‍जेv
अठारच्‍याप्‍केnum
अडबाङ्गागोल्‍दोक्‍पाadj
अडेस लाग्नुकेपारील्‍जेv
अड्कलआक्‍यालn
अड्डा अदालतक्‍याःल्‍खाङn;क्‍याःल्गाङn
अण्डकोःङाn
अण्डकोषकोःङाn
अथवानाःn
अदुवाकेःप्‍स्‍यालn
अधर्मीमाःताक्‍पाadj
अधाबेस्रोलेङ्‍गोकadj
अधिकारआङ्‍ज्‍याn
अधुरोखालेadj
अध्ययन गर्नुटोःजेv
अनाथतोःजीn
अनिकालमुःगीadj
अनिदोङीचु मादाङ्‍क्योकadj
अनुपस्थितमेलेप्‍चेadj